Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C Ngày 27 Tháng 01 Năm 2019