Chúa Nhật VIII 
Thường Niên – Năm C
Ngày 27 tháng 2 năm 2022