CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM C
NGÀY 05 / 12 / 2021