Lễ Vọng Giáng Sinh, Lễ đêm - năm C - Ngày 24 Tháng 12 Năm 2018