THÁNH LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ CỦA
THIÊN CHÚA - lễ Trọng – Buộc
Ngày 01/01/2021