LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM C
NGÀY 09/01/2022