CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN B NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2021