THÁNH LỄ CHÚA KI-TÔ VUA
Thường Niên - A
11/26/2023